Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknijal. Boh. Warszawy 34-35
lokal nr 309
70-340 Szczecin

 

 

tel. +48 91 831 09 80

biuro@grs-pack.com

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w stosunkach handlowych firmy

G.R.S. SEBASTIAN KARCZYŃSKI
ul. Parkowa 39, 71-220 Bezrzecze

Zastosowanie
Niniejsze warunki ogólne odnoszą się do wszystkich ofert, umów i innych porozumień złożonych i
zawartych przez G.R.S. Sebastian Karczyński. Zmiany i odstępstwa warunków ogólnych mogą być
dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą G.R.S. Sebastian Karczyński
§ 1 Oferty, zamówienia, ceny
Oferty firmy G.R.S. wiążą strony przez okres 30 dni albo przez inny okres czasu indywidualnie
ustalony na piśmie przez strony. Jednak wszystkie składane oferty nie są wiążące i mogą zostać
odwołane przez G.R.S. w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia przez drugą stronę. G.R.S. Sebastian
Karczyński nie będzie z tego tytułu ponosił jakichkolwiek kosztów.
W przypadku złożenia zamówienia bez wcześniejszego wystosowania oferty przez G.R.S.
Sebastian Karczyński, umowa zostanie zawarta po pisemnym potwierdzeniu przez G.R.S. w ciągu
48h od otrzymania zamówienia lub rozpoczęcia jego realizacji. Wówczas traktuje się zamówienie
jako wiążącą ofertę zakupu.
W razie wystąpienia różnic pomiędzy zamówieniem a potwierdzeniem przez G.R.S. Sebastian
Karczyński wiążące dla stron jest potwierdzenie G.R.S. Sebastian Karczyński , chyba że Nabywca
w terminie 5 dni od potwierdzenia zamówienia zgłosi zastrzeżenia w formie pisemnej.
Cena obejmuje koszty dostawy (chyba że oferta stanowi inaczej) z magazynu G.R.S. Sebastian
Karczyński do miejsca wskazanego przez Nabywcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Cena nie
obejmuje podatku VAT. G.R.S. Sebastian Karczyński zastrzega sobie prawo do zmiany
proponowanych cen lub uzgodnionych stawek w związku ze wzrostem kosztów nabycia surowców,
komponentów, a także wzrostu opłat transportowych, celnych, granicznych, bądź innych nawet jeśli
taka podwyżka nie była przewidziana. Opłaty pocztowe, wysyłkowe i inne dodatkowe wydatki
zostaną doliczone do zamówień o wartości niższej niż 1000 PLN netto.
§2 Anulowanie
W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy przez Nabywcę lub z powodu
zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 1 Nabywca jest zobowiązany do zwrotu kosztów,
włączając koszty składowania materiałów, koszty przygotowania i dostawy, jakie poniósł G.R.S.
Sebastian Karczyński z tego tytułu.
G.R.S. Sebastian Karczyński zastrzega sobie ponadto prawo żądania zapłaty odszkodowania od
Nabywcy na zasadach ogólnych.
§3 Dostawa i zakres odpowiedzialności
Terminy dostawy są umowne i mogą ulec przesunięciu zgodnie z wolą stron. G.R.S. Sebastian
Karczyński ma prawo dostarczać towar w partiach, które mogą być fakturowane na podstawie
faktur częściowych.
Dostawa odbywa się z magazynu G.R.S. Sebastian Karczyński. Niebezpieczeństwo przypadkowej
utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Nabywcę z momentem załadowania towaru do danego
środka transportu.
Jeżeli w przypadku dostawy partiami Nabywca nie odbierze danej partii w uzgodnionym czasie,
G.R.S. Sebastian Karczyński ma prawo do dostarczenia pozostałej partii towaru i wystawienia
faktury w standardowej formie lub do anulowania pozostałej części zamówienia według uznania.
Działania takie nie mają wpływu na prawo do domagania się odszkodowania za powstałą szkodę.
§4 Siła wyższa
Strony oświadczają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, takiej
jak katastrofa, zamieszki, powódź, pożar, strajk, wojny, trudności transportowe, przerwy w
dostawach energii elektrycznej, jak również innych zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, lecz,
które utrudniają pełne lub częściowe wypełnianie zobowiązań wymienionych powyżej i których nie
da się uniknąć nawet w przypadku dołożenia maksymalnej staranności.
Siła wyższa uzasadnia opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, G.R.S. Sebastian Karczyński ma
prawo rozwiązać umowę w całości lub w jej niezrealizowanej części. W takiej sytuacji G.R.S.
Sebastian Karczyński nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec
Nabywcy.
Jeżeli utrudnienia w wykonaniu umowy spowodowane siłą wyższą trwają dłużej niż 6 miesięcy od
daty dostawy, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w terminie 30 dni w zakresie
rozwiązania umowy w całości lub w części.
§5 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy
G.R.S. Sebastian Karczyński ma prawo do czasowego wstrzymania wykonania umowy lub prawo
do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez wcześniejszego upomnienia, w przypadku, gdy
Nabywca całkowicie lub w znacznej części nie wywiązuje się z warunków umowy lub nie reguluje
należności w ustalonym terminie, jak również w przypadku, gdy ma postawę przypuszczać, że
Nabywca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy. W razie
rozwiązania umowy z powodów, o których wyżej mowa należności Nabywcy wobec G.R.S.
Sebastian Karczyński stają się natychmiast wymagalne.
Postanowienia zawarte w §5 dotyczą także przypadków konfiskaty mienia Nabywcy, ogłoszenia
upadłości Nabywcy, odbioru praw Nabywcy, zamknięcia lub likwidacji jego firmy.
§6 Płatności
Strony ustalają, że zapłata nastąpi w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i płatność winna być
dokonana w wyznaczonej przez G.R.S. Sebastian Karczyński formie. Za datę płatności uznaje się
datę wpływu należności na konto G.R.S. Sebastian Karczyński. Potrącenia wzajemnych płatności
lub odroczenie płatności dopuszczalne jest po udzieleniu pisemnej zgody przez G.R.S. Sebastian
Karczyński ma prawo domagać się zaliczek, gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczenia.
W razie odmowy wykonania przez Nabywcę wymaganych przez G.R.S. Sebastian Karczyński
zabezpieczeń, G.R.S. Sebastian Karczyński ma prawo do wstrzymania dostaw wobec Nabywcy.
W razie nieuregulowania należności w terminie G.R.S. Sebastian Karczyński naliczać będzie
ustawowe odsetki za zwłokę w płatności, bez dodatkowego wezwania. Ponadto G.R.S. Sebastian
Karczyński ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7 Zwroty i reklamacje
Zwroty towaru nie będą przyjmowane, chyba że z góry G.R.S. Sebastian Karczyński wyrazi na to
pisemną zgodę. W takim przypadku towar podlega zwrotowi w oryginalnym opakowaniu na koszt
Nabywcy.
Reklamacje powinny być zgłoszone w formie pisemnej z wyjaśnieniem przyczyn zwrotu w terminie
5 dni od momentu, w którym wady powinny zostać wykryte, jednakże nie później niż 30 dni od
daty dostarczenia towaru. Zareklamowany towar powinien zostać zwrócony na ryzyko i koszt
Nabywcy do magazynu G.R.S. Sebastian Karczyński w niezmienionej formie, tak by przyczyny,
zakres i zasadność reklamacji mogły być zbadane.
Odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności ilości właściwości towaru z zawartą umową obciąża
Nabywcę. Jeżeli Nabywca nie złoży reklamacji niezwłocznie lub przynajmniej w terminie 5 dni od
daty otrzymania dostawy, ilość i właściwości wymienione w liście przewozowym albo w
podobnym dokumencie zostaną uznane za zgodne z zawartą umową.
Nabywca jest odpowiedzialny za sprawdzenie jakości dostarczonego towaru. Wady ujawnione przy
otrzymaniu dostawy powinny być natychmiast uwzględnione na liście przewozowym lub na
podobnym dokumencie wraz z opisem powodów reklamacji.
Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w terminie albo jeżeli dostarczony towar został w całości
lub częściowo przetworzony, towar nie zostaje uznany za przyjęty i odpowiedzialność G.R.S.
Sebastian Karczyński za wady towaru wygasa. Chyba, że wady mogły być wykryte dopiero w
trakcie przetwarzania, co jednak nie zwalnia Nabywcy od obowiązku zgłoszenia reklamacji w
wymaganym terminie.
Reklamacje dotyczące fakturowania powinny być przedstawione w formie pisemnej i w ciągu
siedmiu dni od daty doręczenia Nabywcy faktury. W przeciwnym razie informacje podane na
fakturze zostaną uznane za zgodne z umową.
§8 Odpowiedzialność
Niestosowanie się do zaleceń dotyczących przeznaczenia i sposobu używania towaru zwalnia
G.R.S. Sebastian Karczyński całkowicie od odpowiedzialności, również za szkody poniesione przez
osoby trzecie. Odpowiedzialność G.R.S. Sebastian Karczyński wygasa z momentem przetworzenia
towaru albo istotnej zmiany sposobu jego wykorzystania. Odpowiedzialność G.R.S. Sebastian
Karczyński jest ograniczona do sumy netto wartości podanej na fakturze, G.R.S. Sebastian
Karczyński nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Nabywcę lub osoby trzecie,
jeżeli szkody te są spowodowane w szczególności:
a) błędami w projektach, specyfikacjach i rysunkach Nabywcy;
b) niewłaściwymi materiałami lub częściami udostępnionymi lub wyznaczonymi przez Nabywcę;
c) nieodpowiednim wykonaniem prac przez osoby trzecie działające na rzecz Nabywcy, włączając
nieodpowiednie pakowanie i transport;
d) stosowaniem produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
e) uszkodzeniem lub utratą wartości wskutek nieodpowiedniego użytkowania dostarczonego
towaru.
Partia próbna zatwierdzona przez Nadawcę nie może być podstawą reklamacji.
§9 Prawo własności
Wszystkie towary dostarczone do Nabywcy pozostają własnością G.R.S. Sebastian Karczyński do
momentu dokonania zapłaty wszystkich należności za towar, włączając naliczone odsetki, kary i
koszty.
Do momentu dokonania całkowitej zapłaty Nabywca nie ma prawa sprzedać towaru lub obciążać
go prawami na rzecz osób trzecich.
G.R.S. Sebastian Karczyński ma prawo żądać zwrotu towaru, jeżeli istnieje uzasadnione ryzyko
niewypłacalności lub znacznego opóźnienia płatności.
§10 Prawa autorskie i własność intelektualna
G.R.S. Sebastian Karczyński przysługuje prawo autorskie lub jakiekolwiek inne prawo własności
intelektualnej danego produktu, prawo autorskie lub prawo własności intelektualnej nie ulega
przeniesieniu, nawet w przypadku, gdy Nabywca złoży zamówienie na dostawę tego towaru.
§11 Arbitraż
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się przepisy K.C. spory będą
rozstrzygane przez właściwy Sąd w Szczecinie
G.R.S. Sebastian Karczyński
tel

tel.

+48 91 831 09 80

mail

email

biuro@grs-pack.com

skype

skype

GRS Biuro

do góry